Νέο σεμινάριο του Ι.Π.Ε. και της Μητροπόλεως


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-05 11:02

Το Ιδρ. Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι. Αρχιεπ. Αθηνών σε συνεργασία με την Ι.Μ. Ιλίου, υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης πρόκειται να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε εθελοντές, στελέχη και συνεργάτες, κληρικούς και λαϊκούς της Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και άλλων φορέων που παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών του δεξιοτήτων για την υποστήριξη του έργου που προσφέρεται στις κοινωνικοπρονοιακές και λοιπές εκκλησιαστικές δομές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Η θεματική ενότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμορφωτική περίοδο Μάρτιος 2018- Ιούνιος 2018 που θα υλοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως είναι η κάτωθι:

Κοινωνικοπρονοιακή εκκλησιαστική υποστήριξη των νοσούντων και των οικείων τους

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 28 ωρών. Ανώτερος ενδεικτικός αριθμός συμμετεχόντων ανά Τμήμα είναι τα 30 άτομα. Η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της θα διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

Βεβαίωση πιστοποιημένης επιμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης. Η Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης των Κληρικών και των Δημοσίων Υπαλλήλων θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1592/2010) και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Υλοποίηση

Οι ώρες υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος θα καθορισθούν με βάση τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών αιθουσών και τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων. (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους χώρους εκπαίδευσης θα παρέχονται στην ιστοσελίδα του φορέα).

Πληροφορίες - Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην διεύθυνση: ipe.gr στον σύνδεσμο: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενου για την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εάν δεν έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση,να προμηθευτούν το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής από τον τοπικό Συντονιστή της Ι. Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Δημήτριο Ανυφαντάκη, ο οποίος θα συγκεντρώσει τις αιτήσεις και θα τις αποστείλει στο ΙΠΕ.

Μπορούν επίσης να προμηθευτούν την αίτηση από τα Γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα) και να την καταθέσουν απευθείας στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή μέσω ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση: Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγίας Φιλοθέης 19-21, 105 56 Αθήνα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 (ημερομηνία δημοσίευσης) έως την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε στα γραφεία της Ι.Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως με τον κ. Δημήτριο Ανυφαντάκη είτε στα γραφεία του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως με την κα Χριστίνα Αϊβαλιώτου στο τηλέφωνο 2103352364, E-mail: ipe.iaath@gmail.com και ώρες 10.00 π.μ. με 15.00 μ.μ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι:

  1. Αίτηση συμμετοχής.
  2. Οι ιερείς που δεν ανήκουν στην Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Ι. Μητρόπολη στην οποία να δηλώνεται ότι: α) η συμμετοχή γίνεται με την έγκριση του Μητροπολίτη, β) τυγχάνουν μισθοδοτούμενοι εκ του Δημοσίου Ταμείου και γ) δεν ανήκουν στην Y.E. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) μισθολογική κατηγορία.
  3. H συμπλήρωση του Δελτίου Εισόδου και Εξόδου κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος και την ημέρα λήξης του προγράμματος ή αποχώρησής τους από το πρόγραμμα.

Αποτελέσματα

Η επιλογή των εκπαιδευομένων θα γίνει με κριτήριο τις υπηρεσιακές ανάγκες, τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και το μορφωτικό τους επίπεδο.
Τα αποτελέσματα των επιλογών, το περιεχόμενο των προγραμμάτων, οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ιστοσελίδα του Ι.Π.Ε. http://www.ipe.gr και της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως http://www.imiliou.gr.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του
Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.)

Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΡΟΝΟΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥΣ»
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • 1η: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

  • 2η: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

  • 3η: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΩΝ

  • 4η: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ

  • 5η: Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

  • 6η: ΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

  • 7η: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Συνημμένα αρχείαΜέγεθος
aitisi.pdf445.92 KB