Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μήνυμα Χριστουγέννων 2017

Μήνυμα απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας με αφορμή την εορτή των Χριστουγέννων, στα τέκνα της Εκκλησίας της Μητροπολιτικής περιφέρειας Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017

Μήνυμα Χριστουγέννων

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

«Τὸ μεσότειχον τοῦ φραγμοῦ διαλέλυται,
ἡ φλογίνη ρομφαία τὰ νῶτα δίδωσι,
καὶ τὰ Χερουβίμ παραχωρεῖ, τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς».

Ἡ παρακοή τῶν Πρωτοπλάστων ἔφερε ρήξη στὴν κοινωνία τους μὲ τὴν Θεία πραγματικότητα.
Τὸ μέγεθος αὐτῆς τῆς κρίσεως, περιγράφεται μὲ ζωηρά χρώματα, στὴν Ἁγία Γραφή, ὅταν κατά τὸ δειλινό μετά τὴν παράβαση γίνεται αἰσθητὴ ἡ διέλευση τοῦ Δημιουργοῦ ἀπό τὸν Κῆπο τῆς Ἐδὲμ.
Ὁ ἄνθρωπος, ποὺ πλάστηκε «κατ΄ εἰκόνα καὶ καθ΄ ὁμοίωσιν» Θεοῦ, τώρα, ἀπογυμνωμένος ἀπό τὴ θεία δόξα, «φόβω ἐκρύβη». Ἡ πίστη, ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ παρρησία, μετατράπηκαν σὲ φόβο, ἐνοχή  καὶ μεταβίβαση τῶν εὐθυνῶν πρὸς τὸν ἴδιο τὸν Εὐεργέτη καὶ Πλάστη Του.
Φυσική ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων ἀποτελοῦν ἡ ἐξορία ἀπό τὸν Παράδεισο τῆς τρυφῆς καὶ τὰ Χερουβείμ μὲ τὴν φλογίνη ρομφαία στέκονται πλέον εμπόδια γιὰ τὴν ἐπιστροφή τοῦ Ἀδάμ σὲ αὐτόν. Χάσμα μέγα καὶ «μεσότειχον φραγμοῦ» καθιστοῦν ἀδύνατη τὴν μετάβαση στὴν προηγούμενη κοινωνία μὲ τὴν θεότητα. Οἱ δερμάτινοι χιτῶνες τῆς φθορᾶς γίνονται μόνιμοι συνοδοί τῆς ἐπίγειας ζωῆς τοῦ ταλαίπωρου ἀνθρώπου.
Ἡ Δημιουργός Θεία Ἀγάπη δὲν μποροῦσε νὰ παραμείνει ἀπαθής μπροστά στὴν ἀποστασία! Προσφέρει τὴν ἐλπίδα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Υἱοῦ τῆς Παρθένου, ἀπό ἐκεῖνες τὶς πρῶτες ὧρες. Κι ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ ἀπρόσιτος καὶ ἀπειροτέλειος Θεός εἰσέρχεται ἱστορικά μέσα στὸν ἀνθρώπινο μικρόκοσμο. Περιβάλλεται τοὺς δερμάτινους χιτῶνες τῆς φθορᾶς. Σαρκώνεται, γεννιέται καὶ σπαργανοῦται σὲ μιὰ ταπεινή φάτνη. Γίνεται ὁ νέος Ἀδάμ, ὁ συνέκδημος τῆς ἀνθρωπότητος γιὰ νὰ ἀνακτήσει τὴν ἐμπιστοσύνη, ποὺ χάθηκε μὲ τὸ προπατορικό ἁμάρτημα τοῦ πρώτου Ἀδάμ.
Ἡ Θεανθρώπινη Παρουσία Του στὸν κόσμο -κατά τὸν Ἅγιο Νικόλαο Καβάσιλα- συμφιλιώνει καὶ εἰρηνεύει τὸν «ἄνω κόσμον τοῖς κάτω». Διαλύει ὁριστικά καὶ ἀμετάκλητα -κατά τὸν ὑμνογρᾶφο- τὸ «μεσότειχον τοῦ φραγμοῦ». Ἀπομακρύνει τὴν φλογίνη ρομφαία, ποὺ ἔφρασε τὴν εἴσοδο τοῦ Παραδείσου καὶ παραμερίζει τὰ ἀγγελικά «Χερουβείμ», γιὰ νὰ μετάσχει πάλι ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. Δηλαδή νὰ μπορεῖ νὰ γίνει κοινωνός τῆς Θείας Φύσεως. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη μεταξύ Θείου καὶ ἀνθρωπίνου εἶναι, ἀποκαθίστανται.
Ἡ ἱστορική φανέρωση τοῦ Θεοῦ κάνει τὴν πίστη ὑπαρκτὴ ἐλπίδα καὶ ὁρατή πραγματικότητα. Τὰ ἀόρατα γίνονται ὁρατά, ἐφόσον «ὁ ἀόρατος παντί ἐχωρήθη ἐν γαστρί», «καὶ μὴ ἐκστάς τῆς φύσεως μετέσχεν τοῦ ἡμετέρου φυράματος». Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι πλέον πίστη. Εἶναι σιγουριά γιὰ τὶς ἐλπίδες τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι βεβαιότητα γιὰ τὰ ὅσα ἀδυνατοῦσε νὰ δεῖ μὲ τὰ ὑλικά, φθαρτά του μάτια.

Ἀδελφοί μου, ἀγαπητοί!
«Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ»!
Ἡ πανήγυρις τῶν Χριστουγέννων εἶναι παγκόσμια ἡμέρα χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως. Τὸ Θεῖο Βρέφος, ἔρχεται ἀνάμεσά μας γιὰ νὰ δώσει λύση στὰ δυσεπίλυτα προβλήματα τῆς κοινωνίας μας. Ἄς τοῦ προσφέρουμε τὴν ἐμπιστοσύνη μας. Τίποτε δὲν ἐμποδίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ βρεῖ τὸν Χριστό, νὰ τὸν πιστεύσει ὁλοκληρωτικά! Αὐτό εἶναι ἰδιαιτέρως σημαντικό γιὰ τὴν σύγχρονη κοινωνία μας.
Ἡ κρίση, ποὺ διερχόμαστε σήμερα εἶναι καρπός τοῦ κλονισμοῦ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης μας στὸ Θεό. Γι΄ αὐτό ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος βιώνει στὰ τρίσβαθα τῆς ὑπάρξεώς του τὸ φόβο, τὴν ἀπογοήτευση, τὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμό, τὴν ἰδιοτέλεια, τὴν μοναξιά καὶ τὰ ἐπικοινωνιακά τεχνάσματα για τὴν ἀπαξίωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.  Ὁ νεογέννητος Βασιλιάς μᾶς προσκαλεῖ νὰ γεφυρώσουμε κάθε χάσμα, ποὺ δημιούργησε ἡ ἁμαρτία καὶ ἡ ἔλλειψη πίστεως στὸ Πρόσωπό Του μὲ τὴν ἐμπιστοσύνη  στὴ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας.
Εὔχομαι τὰ Χριστούγεννα, φέτος νὰ εἶναι γεμάτα ἀπό πίστη στὴν ἐπί γῆς παρουσία Του, νὰ τὸν ὑποδεχθοῦμε στὶς καρδιές μας γιὰ νὰ μᾶς ἀναγεννήσει ὑπαρξιακά.
Καλά, εὐλογημένα, χαρμόσυνα καὶ πλήρη πίστεως καὶ ἀγάπης Χριστούγεννα σὲ σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας,

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ