Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος

Δείτε την Πασχάλια Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλίου κ. Αθηναγόρα, η οποία διαβάστηκε στους ναούς της Μητροπόλεως το βράδυ της Αναστάσεως.

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ  2019

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Σ    Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η    Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
ΤΟΥ  ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΚΑΙ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  Κ.Κ.  Α Θ Η Ν Α Γ Ο Ρ Ο Υ

«Πάσχα ἐν χαρᾷ, ἀλλήλους περιπτυξώμεθα»

Ἡ παγκόσμια πρόσκληση τοῦ ὑμνωδοῦ γιὰ νὰ ἀγκαλιάσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, πλημμυρισμένοι ἀπό τὴν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, προϋποθέτει τὴν ὑπέρβαση τῶν ἀνθρωπίνων μικροτήτων καὶ τὴν ἔξοδο τοῦ καθενός ἀπό τὸν ἀτομοκεντρικό τρόπο ζωῆς, ποὺ συνηθίσαμε στοὺς καιρούς ποὺ ζοῦμε.

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἕνα ἄνοιγμα, εἶναι μιὰ κατάργηση τοῦ ἐγώ, εἶναι ψηλαφητή πραγματικότητα, εἶναι μιὰ πορεία πού ὁδηγεῖ στὴν κατανόηση τοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ βρίσκεται δίπλα μας, τοῦ προσώπου, ποὺ συναντᾶμε στὴν καθημερινότητά μας, ποὺ θέτουμε τὸν ἑαυτό μας στὴ θέση του, χωρίς να τὸν προσπερνᾶμε ἀδιάφορα.

Ἡ κατάθεση στὸ μνῆμα τοῦ ἐσταυρωμένου Σώματος τοῦ Θεανθρώπου καὶ ἰδιαίτερα ἡ κάθοδος τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἅδη εἶναι τὸ αἰώνιο, ἀξεπέραστο καὶ ἐλπιδοφόρο μήνυμα γιὰ μᾶς, ποὺ ἀναγγέλλει μὲ βεβαιότητα, ὅτι πλέον δὲν ὑπάρχει Ἅδης τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς, στὸν ὁποῖο νὰ μὴν μπορεῖ ἤ νὰ μὴν θέλει μὲ ἐρωτικὸ μένος καὶ ἀγαπητικὴ ἕλξη νὰ κατέβει ὁ Θεάνθρωπος Χριστός!

Ἡ παράβαση τῶν Πρωτοπλάστων στὸν Παράδεισο, μαζί μὲ τὴν ἐξορία, ὁδήγησε καὶ σὲ ἐκεῖνο τὸ ἄκουσμα τῆς θνητότητος, ὅτι «γῆ εἶσαι, Ἀδάμ, καὶ στὴν γῆ πλέον θὰ πορευθεῖς». Γι΄ αὐτό τώρα ψάλλεται στὰ ἐγκώμια τοῦ ἐπιταφίου θρήνου: «ἐπί γῆς κατῆλθες, ἵνα σώσῃς Ἀδάμ καὶ ἐν γῇ μὴ εὑρηκὼς τοῦτον δέσποτα, μέχρις Ἅδου κατελήλυθας ζητῶν».

Ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀγάπη, δὲν ἀποτελεῖ μιὰ στείρα ἀγαπολογία, ἀλλὰ μιὰ οὐσιαστική, προσέγγιση τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀνάσταση εἶναι ἀγάπη. Εἶναι ἡ χωρὶς ὅρια ἀγάπη, ποὺ προσφέρει ὁ Χριστός σὰν «μανικός ἐραστής» γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ὁ Χριστός διὰ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεώς Του κλόνισε, πίκρανε, κένωσε, καθήρεσε, νέκρωσε τὸν Ἅδη. Κατήργησε δηλαδή τὸ μῖσος, τὴν ἔχθρα, τὴν κακία καὶ τὸ σκοτάδι καὶ πρόσφερε τὸ ἀνέσπερο φῶς τῆς ἐγηγερμένης Ἀγάπης.

Ἐκείνης τῆς Θείας Ἀγάπης, ποὺ καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, ποὺ καταργεῖ τὸν νόμο, ποὺ ἀντικαθιστᾶ τὴν τήρηση ὅλων τῶν ἐντολῶν. Αὐτή ἡ Ἀγάπη δίνει τὴ ζωή, γιατὶ μᾶς φέρνει σὲ ἐπαφή μὲ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς. Ἡ ὑπέρβαση δὲν περιορίζεται στὸ νὰ ἀγαπᾶται κάποιος, ἀλλὰ καταξιώνεται στὸ νὰ ἀγαπᾶ.

Ἡ ἀγάπη μᾶς κάνει ἀδελφούς, ἀνοίγει τὴν ἀγκαλιά τοῦ ἑνός πρὸς τὸν ἄλλο. Ἐξακτινίζεται πρὸς ὅλους χωρὶς ἐξαίρεση. Ἐνῶ ἀντίθετα, ὅταν περιορίζεται μόνο πρὸς ἐκείνους, πού «ἐγώ» ἀγαπῶ, δὲν εἶναι ἀγάπη ἀληθινή, ἀναστάσιμη, ἀλλά ἀγάπη ἐγωκεντρική καὶ θνητή.

Ἡ ἀγάπη χαρίζει τὴν ὕψιστη γνώση: «ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν». Ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν κόσμο, ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ἡ ἀγάπη-ἔρωτας προσφέρονται σὰν οἱ καλύτερες δυνατότητες γιὰ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀνάστασης.

Ἡ ἀγάπη στὸν καθένα μας, ὀντολογικά, μετριέται μὲ τὴν ἑτοιμότητά μας νὰ ἀποδεχόμαστε τὰ βάσανα, τὶς δυστυχίες, τὶς θλίψεις ποὺ ἔρχονται στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας θεωρώντας τα, πάντοτε, κάτω ἀπό τὸ πρῖσμα τῆς ἀνάστασης, ἀντικρύζοντας μέσα ἀπό αὐτές τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀέναη Πασχαλινή παρουσία Του στὴ ζωή μας. Τὰ βάσανα εἶναι οὐσιαστικά τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ μᾶς.

Ἀδελφοί μου, ἀγαπητοί! 
Μὲ τὴν ἀκλόνητη δύναμη τῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς καὶ ἀγάπης «ἀλλήλους περιπτυξώμεθα» καὶ ἄς ἀναφωνήσουμε ἀνεμπόδιστα πλέον:

Χριστός Ανέστη!

Μὲ Πασχάλιες εὐχὲς καὶ ἀγάπη Ἀναστάντος Χριστοῦ. 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ