Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόγραμμα συναυλίας «Ανατολή ανατολών»

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της δεύτερης συναυλίας της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι. Μ. Ιλίου.

Οι μαθητές, οι διδάσκαλοι και το Δ.Σ. της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως σας προσκαλούν στη δεύτερη συναυλία της Σχολής:

«Ανατολή ανατολών»

Ύμνοι και μαθήματα από την αρχαία και τη νεώτερη
μουσική μας παράδοση

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7 μ.μ.
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανής Ιλίου

Τα μέλη που θα ψαλούν είναι:

 1. «Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις»· προεόρτια στιχηρὰ προσόμοια κατ’ ἀλφάβητον. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ (+554) καὶ μέλος, εἰς μὲν τὰ σύντομα, Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808), εἰς δὲ τὰ ἀργά, Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (+1777). Ἦχος πλ. β΄ τετράφωνος.
 2. «Ἄστρον ἤδη ἀνατέταλκεν»·  Καλοφωνικὸς εἱρμός. Ποίημα Ἀνδρέου ἐπισκόπου Κρήτης (+740) καὶ μέλος Βαλασίου ἱερέως τοῦ Νομοφύλακος (+1700). Ἦχος α΄ τετράφωνος.
 3. «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου» καὶ «Νῦν προφητικὴ πρόρρησις»· στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν Μεγ. Ὡρῶν. Ποίημα Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (+638) καὶ μέλος  Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (+1777). Ἦχοι πλ. δ΄ καὶ γ΄.
 4. «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ», «Τὶ θαυμάζεις Μαριὰμ»· Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ ((+554) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος πλ. β΄ νενανώ.
 5. «Χριστὸς ἐν πόλει Βηθλεέμ»· Καταβασίες προεόρτιες, ψαλλόμενες τὸ πάλαι τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Ποίημα ἀνωνύμου ιβ΄ αἰῶνος καὶ μέλος Πέτρου Μπερεκέτου τοῦ Γλυκέως (+1725). Ἦχος α΄.
 6. «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε»«Θεὸς ὦν εἰρήνης»· Εἱρμοὶ τοῦ Κανόνος. Ποίημα Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ (+770) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος α΄.
 7. «Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ παρθένου»· Τροπάριον τῶν Προφητειῶν. Ποίημα Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων (+638) καὶ μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου (+1864). Ἦχος πλ. β΄ τετράφωνος.
 8. «Ἡ γέννησίς σου»· Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754) καὶ μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (+1844). Ἦχος δ΄ χρωματικός.
 9. «Δόξα ἐν ὑψίστοις · Ἰδιόμελον τῆς Λιτῆς. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754) καὶ μέλος Γερμανοῦ ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν (+1680). Ἦχος α΄ τετράφωνος.
 10. «Σήμερον ὁ Χριστός»· Στιχηρὸν τῶν Αἴνων. Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754) καὶ μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου (+1777). Ἦχος β΄.
 11. Θ΄ Ὡδὴ τῆς ἑορτῆς· Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (+754)  καὶ Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ (+770), καὶ μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου τοῦ Τραπεζουντίου (+1760). Ἦχος α΄.
 12. «Ἡ Παρθένος σήμερον»· Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ (+554) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος γ΄ μέσος.