Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Λυπούμαστε για πιθανές παραλήψεις/σφάλματα.

| Αγίας Βαρβάρας Ιλίου

Συναυλία της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Μητροπόλεως Ιλίου

Με τίτλο «Άστρον ήδη ανατέταλκεν», η Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου θα δώσει νέα συναυλία.

Η χριστουγεννιάτικη συναυλία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Βαρβάρας Ιλίου, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 19:00.

Η συναυλία γίνεται στα πλαίσια της επετείου των 200 χρόνων από την εφεύρεση της «νέας μεθόδου» και θα περιλαμβάνει χριστουγεννιάτικα μέλη από όλα τα ήδη μελοποιίας, κλασικών συνθετών.

Τα ψαλλόμενα μέλη είναι:

1. “Εὐφραίνεσθε δίκαιοι”. Στιχηρὰ τῶν Αἴνων, σὲ σύντομο στιχηραρικὸ μέλος. Ἦχος δ΄ λέγετος. Μέλος Μανουὴλ πρωτοψάλτο.

2. “Εὐλογήσατε τὸν Κύριον”. Στίχος ἐκ τοῦ Λατρινοῦ πολυελέου εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, σὲ μέλος παπαδικό. Ἦχος α΄. Μέλος Ἰωάννου  Κουκουζέλη (13ος αἰ.).

3. “Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ” καὶ “Τὶ σοὶ προσενέγκωμεν Χριστέ”. Στιχηρὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως, σὲ  ἀργοσύντομο στιχηραρικὸ μέλος. Ἦχος β΄. Μέλος Μανουὴλ πρωτοψάλτου.

4. “Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε”. Α΄  Ὡδὴ τοῦ κανόνος τῆς Χριστοῦ γεννήσεως μετὰ τῶν Καταβασιῶν, σὲ μέλος σύντομο και ἀργὸ εἱρμολογικό. Ἦχος α΄. Μέλος εἰς μὲν τὰ σύντομα Ἰωάννου πρωτοψάλτου, εἰς δὲ τὶς Καταβασίες Πέτρου Πελοποννησίου.

5. “Ἐν Βηθλεὲμ συνέδραμον ποιμένες”. Δοξαστικὸ τῶν ἀποστίχων, σὲ μέλος ἀργὸ στιχηραρικό. Ἦχος πλ. δ΄. Μέλος ἐκ τοῦ Παλαιοῦ Στιχηραρίου 13ου αἰ.

6. “Χριστὸς ἐν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργεῖται”.  Καταβασίες προεόρτιες, σὲ μέλος ἀργὸ εἱρμολογικό,  ψαλλόμενες πρὸ τῆς ἁλώσεως, τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Πρώτη ἐμφάνισή τους στὸ Εἱρμολόγιον τὴς Μονῆς τῆς Κρυπτοφέρης (Κάτω Ἰταλίας). Ποίημα ἀνωνύμου ιβ΄ αἰῶνος καὶ μέλος Πέτρου Μπερεκέτου τοῦ Γλυκέως.

7. “Δεῦτε ἴδωμεν πιστοὶ” καὶ “Τὶ θαυμάζεις Μαριὰμ”. Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου. Ποίημα ἀποδιδόμενο στὸν Ῥωμανὸ τὸν Μελωδὸ (+554) καὶ μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου (+1808). Ἦχος δ΄ χρωματικός (νενανώ).

8. “Ἡ Παρθένος σήμερον”. Προοίμιον τοῦ Κοντακίου τῆς ἑορτῆς, ψαλλόμενο μὲ τρεῖς οἴκους καὶ ἐφύμνιο, κατὰ τὴν τάξη τῶν ἀρχαίων Κοντακίων καὶ τοῦ Ἀκαθίστου. Μέλος Πέτρου Πελοποννησίου (+1808). Ἦχος γ΄  μέσος.

9. “Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις” καὶ “Ὥσπερ ἐκ Πατρὸς”. Στιχηρὰ προεόρτια τῆς Χριστοῦ γεννήσεως. Μέλος Γερμανοῦ ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν (+1670). Ἦχος πλ. β΄