Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναστάσιμο μήνυμα Μητροπολίτη Ιλίου | Πάσχα 2024

Προς όλο τον φιλόχριστο λαό του Θεού, στις ενορίες, στα παρεκκλήσια και στις Ιερές Μονές της Ιεράς Μητροπόλεως απευθύνθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας με την Πασχάλια Ποιμαντορική Εγκύκλιο που ακολουθεί.

Ἅγιον Πάσχα 2024

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

«Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος, τῆς θείας εὐφροσύνης,
ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἐγέρσεως, βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν…»

(α΄ τροπάριο η΄ ὠδῆς Κανόνος τοῦ Πάσχα)

Ζοῦμε τὴν ἐποχή τῆς μετανεωτερικότητας ἤ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Ἡ ἐπιστήμη ἐξελίσσεται. Ἐν τούτοις, σήμερα, δύο χιλιετηρίδες μετά τὰ γεγονότα τοῦ Θείου Πάθους, ἡ κτίση ὁλόκληρη ἐξακολουθεῖ νὰ μετέχει τῆς χαρᾶς καὶ τῆς ἐλπίδας, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀνάστασης τοῦ Σωτῆρα Χριστοῦ! Ἡ ἀξία «Ἀνάσταση» παραμένει ἀπαρασάλευτη.

Καθώς ὁ χρόνος ἀπόψε κυλᾶ, τὰ μέλη κάθε οἰκογένειας σὲ λίγη ὥρα, πρόκειται νὰ παρακαθήσουν στὸ γιορτινό πασχάλιο τραπέζι, γευόμενοι τὸν πασχάλιο ἀμνό καὶ τὸν παρατιθέμενο οἶνο, ποὺ ἐτοίμασε ἡ γονεϊκή καρδιά. Ἡ Ἐκκλησία, ὅμως, προσκαλεῖ τὸν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά γίνει προηγουμένως συνδαιτημόνας σὲ ἕνα ἄλλο τραπέζι. Στὸ πνευματικὸ δεῖπνο, ποὺ παρατίθεται ἐπάνω στὴν Ἁγία Τράπεζα, μέσα στὸ Ἱερὸ Θυσιαστήριο. Τὴν πρόσκληση αὐτὴ ἐκφράζει ὁ ὑμνωδός τοῦ κανόνα τῆς Ἀνάστασης, λέγοντας: «Ἐλᾶτε, σήμερα στὴν λαμπρή ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεως, γιὰ νὰ γίνετε κοινωνοί καὶ μέτοχοι τοῦ νέου γεννήματος, πού προῆλθε ἀπό τὸ ἀμπέλι τῆς Θείας Χαρᾶς, τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ…». Μᾶς καλεῖ, δηλαδή, νὰ μεταλάβουμε τὸ Τίμιο καὶ Πανάγιο Αἷμα καὶ τὸ Ἄχραντο Σῶμα τοῦ Ἐγερθέντος Θεανθρώπου Χριστοῦ.

Ἐνῶ τὰ θεῖα γεγονότα ὑποδεικνύουν μιὰ ὀντολογικὴ κοινωνία χαρᾶς καὶ ἀνακαινισμοῦ ὁλόκληρης τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, δὲν παύουμε νὰ βιώνουμε σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, συγχρόνως τὴν ἀποξένωση καὶ τὴν ἀπανθρωποποίησή μας. Οἱ ταγοί τῆς κοινωνίας μας συχνά «μακράν ἑστῶτες καὶ θερμαινόμενοι» περιορίζονται στόν ἁπλό ἐντοπισμό τῶν προβλημάτων, ποὺ ἀναφύονται ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς προβολῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς ψηφιακῆς δικτύωσης. Ταυτόχρονα, ἡ οἰκονομοκεντρικὴ καὶ ἡ ὑγειονομειοκεντρικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς, ἀπολυτοποίησαν καὶ ὁδήγησαν στὴν κορυφή τῆς πυραμίδας τῶν ἀξιῶν, ἀξίες δεύτερες, σχετικές καὶ ἐφήμερες. Αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια, τήν ἀμφισβήτηση τῶν ἐννοιῶν ἄνθρωπος, πατρίδα, οἰκογένεια, γάμος, θρησκεία, πίστη. Ἡ σημαντικότητα τοῦ παραδοσιακοῦ οἰκογενειακοῦ τραπεζιοῦ, ὅπου τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας  συναντιοῦνται γιὰ τὸν μεταξύ τους διάλογο καὶ τὴν ἐπικοινωνία, ἀντικαταστάθηκε σταδιακά ἀπό τὶς ψηφιακές ὀθόνες καὶ τὴν τεχνητή νοημοσύνη. Ἐκεῖνο, ποὺ ἦταν αὐτονόητο, ἔπαψε πιὰ νὰ εἶναι αὐτονόητο. Ὁ χριστιανός ἄνθρωπος, ἔκπληκτος καί ἀδύναμος μπροστά στὴν ταχύτητα καὶ τὴν ὁρμή τῶν ἐξελίξεων, ἐξαναγκάζεται νὰ διαλεχθεῖ, νὰ ὁμολογήσει, νὰ ἐπαναπροσδιορίσει ὅρους καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ μέσα στὸ στῖβο τῆς κοινωνίας τῆς μετανεωτερικῆς μας ἐποχῆς.

Ἡ Ἐκκλησία ἐνστερνίζεται ὅλα αὐτά τὰ προβλήματα, τὶς χαρές καὶ τὶς λύπες τῶν ἀνθρώπων, δεδομένου ὅτι εἶναι ἡ μόνη ποὺ μὲ τὴ Ζωηφόρο Δύναμη καὶ Χάρη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μπορεῖ οὐσιαστικὰ νὰ μεταμορφώσει καὶ νὰ ἀνακαινίσει τὴ ζωή τους. Ὁ Ἀναστημένος Κύριος, διαβεβαιώνει ὅτι ὁ δρόμος γιὰ τὴν Ἀνάσταση ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη λογική καὶ ἀναμφίβολα ὁ ἄνθρωπος θὰ καταξιωθεῖ νὰ βιώσει «τὴν δύναμη τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ» κατὰ τὶς ὧρες τῆς προσευχῆς ὑπὲρ τοῦ κόσμου καὶ πρῶτα ἀπό ὅλα κατὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοί!

Ἄς προσπεράσουμε κάθε ἐμπόδιο καὶ κάθε δυσκολία, ποὺ ἀναφύεται στὸ δρόμο μας. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δίνει ἀληθινό νόημα στὴ ζωή μας. Ὁ Ἐγηγερμένος Χριστός παρατίθεται μπροστά μας καὶ ἀναμένει νὰ Τὸν γευθοῦμε καὶ νὰ Τὸν γνωρίσουμε βιωματικά. Προσμένει, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, τὴν κοινωνία μαζί Του, μέ τὸ χαμένο πρόβατό Του, ποὺ ἀποξενώθηκε.

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, σᾶς προσκαλῶ νὰ «συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει» καὶ μὲ ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη νὰ προσέλθωμε στὸ οὐράνιο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ ἐμπειρικά πλέον νὰ ἀνταλλάξουμε τόν Πασχάλιο χαιρετισμό: 

«Χριστός Ἀνέστη! - Ἀληθῶς Ἀνέστη!»

Εὐχόμενος ὁλόψυχα, ὑγεία καὶ χαρά, ἐλπίδα καὶ δύναμη παρὰ Θεοῦ σὲ σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας, διατελῶ,

Μὲ πασχάλιες  εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ,  

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως 
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ