Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δοκιμάστε τη νέα υπηρεσία «Βρείτε την ενορία σας» επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα

 

Ἀριθμ.Πρωτ.: 1722         

 

Ἴλιον, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012

 

Μήνυμα Χριστουγέννων

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως

κ.κ. Αθηναγόρου
  

Ἀγαπητοὶ Χριστιανοί,

 

Τὸ λιτό, ταπεινὸ καὶ ἀπέριττο Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, τούτη τὴν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων, ὑποδέχεται τὴν Σαρκωμένη Ἀλήθεια.

Γίνεται ὁ τόπος τοῦ θαύματος, ὁ χῶρος στὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος θὰ κατορθώσει νὰ λύσει τὰ βαθύτερα ἀναπάντητα ἐρωτήματά του. Γίνεται τὸ ἐπίκεντρο πνευματικῶν θεωριῶν, ἰσχυρῶν φιλοσοφικῶν διαλόγων καὶ ὑψηλῶν θεολογικῶν συζητήσεων.

Ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ καλεῖ κάθε ἄνθρωπο προσωπικά νὰ διέλθει ἕως Βηθλεὲμ νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ ψηλαφίσει τὸ γεγονός. Μπροστὰ στὸ θαῦμα τῆς παρουσίας τοῦ Θείου Βρέφους θὰ συναντήσει κανεὶς τόσο τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν πτωχεία τῶν ἁγνῶν Ποιμένων, ὅσο καὶ τὴν διανόηση, τὴν ἐπιστημονικὴ σκέψη καὶ τὸν πλοῦτο τῶν ἀδόλων Τριῶν Μάγων  ἐξ Ἀνατολῶν.

Κατὰ πόσο ὅμως ἡ σύγχρονη κοινωνικὴ πραγματικότητα ἔχει τὴν δύναμη νὰ ξεπεράσει τὰ πνευματικὰ ἀδιέξοδα καὶ τὸν κατακερματισμό τῶν ἀξιῶν τῆς  ἐποχῆς μας γιὰ νὰ ἐξέλθει πρὸς ἀναζήτηση τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ, σὲ μία κατὰ μέτωπο συνάντηση μὲ τὴν Ἀλήθεια;

Ἡ ἀπόγνωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ποὺ ἡ πάροδος τοῦ χρόνου ὁλοένα καὶ περισσότερο τὴν μετατρέπει σὲ ἀσφυκτικό κλοιό ὁδηγεῖ καθημερινὰ στὴν διαπίστωση, ὅτι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σήμερα, στὴν καρδιὰ του ἔχει ὑψώσει θεούς ἀργυροὺς καὶ χρυσοὺς ἐφήμερους, φθαρτοὺς καὶ ματαίους, οἱ ὁποῖοι στὶς κρισιμώτερες στιγμὲς του δὲν κατόρθωσαν νὰ τὸν λυτρώσουν ἀπὸ τὰ πνιγηρὰ ἀδιέξοδά του.

Τὸ ἐρώτημα τῶν Τριῶν Μάγων: «Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;» παραμένει, λοιπόν, πάντοτε ἐπίκαιρο καὶ ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα προσμένει μιὰ σωτηριώδη ἀπάντηση.

Ἡ ἀδυναμία τῆς λογικῆς τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀνακαλύψει τὸν Θεό, ἀπέδειξε περίτρανα, πὼς χρειάζεται τὸ θαῦμα τῆς παρουσίας ἑνὸς λαμπεροῦ Ἄστρου, τὸ ὁποῖο θὰ ὁδηγήσει μέχρι τὸν τόπο τοῦ Θείου Βρέφους καὶ τῆς Μητέρας Του.

Ἡ Ἐκκλησία αἰῶνες τώρα προσφέρει αὐτό τὸ θαῦμα, γίνεται τὸ ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ, ὁ φωτεινὸς ὁδοδείκτης στὴν προσέγγιση τῆς Ἀληθείας, στὴν ψηλάφιση τοῦ μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ, στὴν πλήρη ἀπάντηση ὅλων τῶν ἀναπάντητων ἐρωτημάτων καὶ προβληματισμῶν.

Ἀγαπητοί μου,

Σήμερα ὁ ὑμνωδός τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν ἐπισημαίνει «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ  ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὔρομεν τὴν   Α Λ Η Θ Ε Ι Α Ν · καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος».

Ἡ κοσμοχαρμόσυνος ἑορτὴ  τῶν Χριστουγέννων, μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἱκανοποιεῖ τὶς βαθύτερες ἀναζητήσεις καὶ ἀνησυχίες τοῦ ἀνθρώπου, τὸν λυτρώνει ἀπὸ πνιγηρά πάθη, ὀδύνες καὶ ἀδυναμίες. Ἔναντι τῆς ἀπογοήτευσης καὶ τοῦ πεσιμισμοῦ παρέχει τὴν ἐλπίδα, τὴν δόξα καὶ τὴν χαρά.

Ἄς ἀκολουθήσουμε τοὺς Μάγους καὶ τοὺς Ποιμένες, θεώμενοι τὴν Ἀλήθεια, τὸν Τεχθέντα Βασιλέα, τὸν Ἄρχοντα τῆς Εἰρήνης.

Ἄς προσφέρουμε ἀπὸ τὰ πολυτιμώτερα δῶρα - τὸν Χρυσό, τὸν Λίβανο καὶ τὴν Σμύρνα τῆς ψυχῆς μας - τὴν βούληση, τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ μας - στὸν ἐνανθρωπίσαντα Σωτῆρα καὶ Κύριο, ποὺ γεννήθηκε γιὰ νὰ ἀντιπροσφέρει κι Ἐκεῖνος τὴν μεγάλη δωρεὰ τοῦ μοναδικοῦ θησαυροῦ τῆς Ἀληθείας, τὴν ὁποία ἀναζητοῦμε ὅλες τὶς  ἡμέρες τοῦ ἀνατέλλοντος νέου ἔτους.

Καλὰ, Ἀληθινά, Ἐλπιδοφόρα καὶ Χαρούμενα Χριστούγεννα σὲ σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ